REGLEMENT EN INFORMATIE

Teams kunnen zich inschrijven in vijf verschillende categorieën. Zo kun je een team inschrijven als bedrijventeam, vriendenteam, sportvereniging, scholenteam en Atletiekunie wedstrijdteam. Ook wordt er een Kidsrun van 1km georganiseerd.

Informatie Organisatie Wedstrijd reglement Algemene voorwaarden

Ekiden, een Japanse traditie

Ekiden is een hardloopwedstrijd met Japanse roots en kent een grote traditie in Japan. Het oorspronkelijke concept was bedoeld als communicatie- en transportsysteem. Ekiden is in het Japans een samenvoegsel van twee woorden. Eki betekent “plaats” en Den staat voor “bezorgen”. Belangrijke documenten en boodschappen werden op deze manier door verschillende lopers aan elkaar doorgegeven. De stapel documenten wordt in de moderne Ekiden gesymboliseerd door een Sjerp; de ‘Tasuki’, die wordt doorgegeven aan de volgende loper.

Hardlopen is uiterst populair in Japan. De Ekiden kent in Japan vooral bekendheid vanwege de vele Ekidens die rivaliserende Universiteiten onderling organiseren. Vergelijkbaar met de bekende roeiwedstrijd in Engeland tussen de Universiteiten van Oxford en Cambridge. De Ekiden is in Japan niet zo maar hardlopen of een wegwedstrijd. Het is een Japanse traditie.

Bij de Ekiden Run Amsterdam is een estafette die in totaal uit de magische marathonafstand van 42,195 km bestaat en wordt gelopen door een team dat bestaat uit 6 personen. Elk teamlid loopt een eigen afstand verdeeld over 5km-10km-5km-10km-5km-7,2 km. De aflossing wordt gedaan door het overgeven van de Tasuki, het aflossingslint dat van de schouder, schuin over de borst, naar de heup hangt.

Het resultaat is de totale opgetelde tijd van de zes lopers; de marathontijd. Het is daarom belangrijk dat alle zes de lopers hun best doen om de snelst mogelijke teamprestatie neer te zetten. Vanwege het teamaspect maakt het dat de Ekiden heel erg populair is bij bedrijven.

Start en finish:

Alle eerste lopers van alle categorieën starten tegelijk om 11.00 vanuit het Amstelpark. Finishen gebeurt in het wisselvak. Lopers 1 tot en met 5 geven in het wisselvak daarbij de Tasuki (sjerp) over aan de volgende loper. Belangrijk voor de tijdregistratie is dat de lopers in de volgorde vertrekken zoals bij aanmelding vermeld staat.

Tasuki

In plaats van een estafettestokje wordt gebruik gemaakt van een Tasuki. Dit is een lint, waarvan één uiteinde in een lus eindigt. Tijdens het lopen wordt de Tasuki kruislings over de schouder (zichtbaar op het lichaam) gedragen, waarbij het losse uiteinde door de lus wordt gehaald.

Start voor de laatste lopers

Om de Amsterdam Ekiden zo spoedig mogelijk te laten verlopen, vindt er om 14.00 een extra start plaats voor de laatste lopers. De lopers die met de laatste start mee gaan krijgen ieders een eigen chip die gekoppeld wordt aan hun teamprestatie, dit zorgt ervoor dat het eindresultaat van een team niet beïnvloed wordt. Deelnemers aan de extra start mogen zonder Tasuki het parcours afleggen.

 

De Ekiden Run Amsterdam wordt georganiseerd in 
samenwerking tussen Atletiekvereniging 
AAC Amsterdam en sportmanagementbureau 
SportInspiration

                          

 

Wedstrijd regelement

Inschrijven en wijzigingen

Alle teams moeten vooraf ingeschreven zijn.

De samenstelling van het team en wijzigingen daarvan moeten uiterlijk 10 juni 2018 ingeleverd worden. Het team loopt in de opgegeven volgorde. Indien dit niet gebeurt, kan een team gediskwalificeerd worden.

Volgorde en afstanden

Totale afstand 42,195 km

1ste lo(o)per(ster):            5 km                   1 ronde van 5 km
2de                                     10 km                  2 ronden van 5 km
3de                                       5 km                   1 ronde van 5 km
4de                                     10 km                  2 ronden van 5 km
5de                                       5 km                   1 ronde van 5 km
6de                                      7,195 km             1 ronde van 7,195 km

Samenstelling van de teams

Categorieën

Er zijn vijf soorten categorieën waarvoor teams zich kunnen aanmelden.

1.Wedstrijdteams
Sporters met een licentie bij de Atletiek Unie of de IAAF. Gemengde ploegen vallen onder de mannen categorie.
1.Mannen
2.Vrouwen

2.Bedrijventeams
Zes teamleden uit een zelfde bedrijf, maximaal twee lopers afkomstig uit een andere onderneming.
1. Mannen
2. Gemengd (minimaal 2 vrouwen)

3.Vriendenteams

  1. Mannen
  2. Gemengd (minimaal 2 vrouwen)

4.Scholenteams
 1. Mannen teams
2. Gemengd (minimaal 2 vrouwen)

Startnummer, chip en Tasuki

 

Wisselvak

Extra lus

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Evenement: een hardloopwedstrijd georganiseerd door het bedrijf: SportInspiration
2. De deelnemer: natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
4. Organisator: SportInspiration. (kvknummer 34275748) gevestigd te Amstelveen.
Artikel 2: Algemene voorwaarden
• Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk is door natuurlijke personen die op de dag van het evenement de door de organisator vastgestelde minimum leeftijd van 14 voor het onderdeel ekiden hebben bereikt.
• De teams mogen meedoen aan het evenement indien het inschrijfformulier volledig en naar waarheid is ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en het team akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden. De Organisator behoudt het recht te allen tijde inschrijvingen met vals ingevulde persoonlijke gegevens te verwijderen.
• De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de invulling van zijn taak binnen zijn/haar team. Indien de deelnemer onverhoopt zelf niet kan deelnemen is het mogelijk de veranderde invulling aan de organisator van het evenement kenbaar te maken. Indien dit niet kenbaar wordt gemaakt door aan de Organisator, zal de naam gebruikt worden waaronder is ingeschreven. Dit geldt eveneens voor de naam van het team.
• De Deelnemer verplicht zich bij inschrijving tot het betalen van het inschrijfgeld ongeacht daadwerkelijke deelname.
• Indien het Evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet door kan gaan, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
• De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Met uitzonderlijke omstandigheden wordt bedoeld extreme weersomstandigheden zoals storm, bovenmatige regenval en andere extreme natuurlijke invloeden (overmacht).
• Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.
Artikel 3 Aansprakelijkheid
• Deelname is op eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van de organisator door opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor lichamelijke letsels of overlijden.
• Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
• De Deelnemer dient verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn letsel, ziekte of overlijden, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.
• De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist. Daarbij verklaart hij dat hij aan deze eis voldoet en zich door training of anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.
• De deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
• Sponsors van het Evenement en de gemeente(n) waarin het evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.
Artikel 4 Portretrecht
Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator en haar partners voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 5 Persoonsgegevens
De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een bestand. De deelnemer verleent bij het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan organisator en haar partners ten behoeve van het verzenden van informatie aan de deelnemer. Het is de Deelnemer ten allen tijden toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Aanmelden